PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY

Na základě objednávky vstupenek bude organizatorem akce požadována platba. Na základě zaplacení dle informací obsažených v emailu po provedení nákupu

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní podmínky seřídí dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Autodrom promotion s.r.o.
IČ: 25444961
Adresa provozovny: Sosnová 200, Česká Lípa 470 01
Kontakt : obchod@autodrom.cz
zastoupená jednatelem a prokuristou společnosti
prodávající

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti

Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
vyplněním objednávkového formuláře
Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží a počet
Před odesláním objednávky kupujicí zadá do objednávky vložií všechny poviné údaje v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí platby od kupujícího. Oznámení o přijetí objednávky a platby je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Platba kupující provede podle pokynů příslušného emailu na účet prodávajícího.
Zboží bude kupujícímu zasláno kupujícímu na uvedený email v elektronické podobě, se kterým se dle pokynů dostaví k odbavení na akci Setkání Mistrů 2023.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží.

ODSTOUPENÉ A STORNO PODMÍNKY

Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
pokud má zboží podstatnou vadu,
pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
při větším počtu vad zboží.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

V případě zrušení Akce Setkání Mistrů 2023 ze strany prodávajícího bude kupujícímu vráceno vstupné v plné výši.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů si Vás tímto dovolujeme zdvořile požádat o udělení souhlasu se zpracováváním osobních údajů.

KOMU udělujete souhlas se zpracováním údajů

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete společnosti Autodrom Promotion s.r.o., IČ: 25446941, se sídlem: Lindnerova 998/6, Libeň, 180 00 Praha 8 (dále jen „Správce“). Zpracování osobních údajů bude prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i poskytovatel softwaru, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

JAKÉ údaje budeme zpracovávat

Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují Vaše jméno, příjmení, kontaktní údaje (ulice, číslo popisné, město, PSČ, stát, telefonní číslo, e-mail), informace z poznámky upřesňující poptávku produktů a služeb, dále informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné (i elektronické) interakce mezi Vámi a námi, geolokační údaje, informace z internetového prohlížeče, který používáte (informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies, informace o nákupních preferencích) a údaje, které zpracováváme pro splnění naší právní či následné smluvní povinnosti nebo za účelem našich oprávněných zájmů. Jde o údaje, které získáváme přímo od Vás, z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě sami zveřejníte), z průzkumů a uživatelských testování nebo od spolupracujících třetích stran.

ÚČEL, pro který údaje zpracováváme

Údaje zpracováváme v souladu s Vámi zvoleným účelem, tedy poptávkou po kurzu bezpečné jízdy, či dalších službách nabízených společností Autodrom Promotion s.r.o. Vaše osobní údaje budou zpracovávány vždy s maximálním ohledem na Vaše práva a zájmy a pouze pro dosažení výše uvedeného účelu.

DOBA, po kterou budeme údaje zpracovávat

Vaše údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně dlouhou dobu tak, aby mohlo dojít k naplnění daného účelu, v žádném případě však nikoliv déle než 2 roky od udělení souhlasu nebo do doby, dokud svůj souhlas neodvoláte. V této souvislosti Vás upozorňujeme a zdůrazňujeme, že souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat.

-----------------------------------------------------------

In connection with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the instruction of data subjects and Act No. 110/2019 Coll. on the processing of personal data, we hereby kindly ask you for your consent to the processing of personal data.

TO WHOM do you give your consent to data processing

You give your consent to the processing of personal data to Autodrom Promotion s.r.o., company ID: 25446941, with registered office at Lindnerova 998/6, Libeň, 180 00 Prague 8 (hereinafter referred to as the "Administrator"). The processing of personal data will be carried out by the Administrator, however, personal data may also be processed for the Administrator by the software provider , or other providers of processing software, services and applications, which are not currently used by the Administrator.

WHAT data will we process

The data that we will process based on your consent includes your name, surname, contact details (street, description number, city, postcode, country, telephone number, e-mail), information from the note specifying the request for products and services, information from records of telephone calls or other (even electronic) interactions between you and us, geolocation data, information from the internet browser you use (information identifying the device or person associated with the use of the device, e.g. IP addresses or cookie identifiers, information about shopping preferences) and data that we process to comply with our legal or subsequent contractual obligations or for the purpose of our legitimate interests. This includes data that we collect directly from you, from public sources (including information from social media and the internet that you disclose about yourself), from surveys and user testing or from cooperating third parties.

PURPOSE for which we process the data

We process the data in accordance with the purpose you have chosen, i.e. your request for a safe driving course or other services offered by Autodrom Promotion s.r.o. Your personal data will always be processed with the utmost respect for your rights and interests and only for the purpose stated above.

PERIOD for which we will process the data

We will only process your data for as long as is necessary to fulfil the purpose in question, but in any case no longer than 2 years after you have given your consent or until you withdraw your consent. In this context, we would like to point out and emphasise that consent is entirely voluntary and can be withdrawn at any time.